en
  • nl
  • en
Cart 0

Terms of service

Algemene voorwaarden                                                                    English below

Chiloreo wordt geproduceerd door Melo Makers.
Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Melo Makers.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Informatie Melo Makers
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – De prijs
Artikel 9 – Conformiteit en garantie
Artikel 10 – Levering en uitvoering
Artikel 11 – Betaling
Artikel 12 – Klachtenregeling
Artikel 13 – Geschillen
Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op (elektronische) afstand aangaat met ons, Melo Makers;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer/Melo Makers: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Informatie Melo Makers
Melo Makers
Televisiestraat 2
2525 KD Den Haag
+31 (0) 6 24275997
makers.melo@gmail.com
KvK-nummer: 81653247
Btw-nummer: NL862171210B0

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Melo Makers en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Melo Makers en de consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Melo Makers zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden gelezen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het gunstigste is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Het aanbod bestaat vooral uit (verse) natuurproducten en dit heeft allemaal een bepaalde houdbaarheid, zie product specificatie en/of FAQ pagina voor deze informatie.
2. Het aanbod is vrijblijvend. Wij zijn gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Aanbiedingen gelden zo lang de voorraad strekt.
3. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Wij maken gebruik van waarheidsgetrouwe afbeeldingen, waarop de consument een goede weergave krijgt van de producten. Kennelijk vergissingen of kennelijke fouten binden ons niet.
4. Alle afbeeldingen, specificatie gegevens in het aanbod zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Wij kunnen niet garanderen dat de weergegeven kleuren/grootte exact overeenkomen met de echte kleuren/grootte van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de kosten van verzending;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daar-voor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen wij de prijs garanderen;
• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• De wijze waarop de consument kiest voor een bepaalde soort en/of kleur van het artikel.
– Deze informatie kan de consument allemaal vinden bij de product specificaties en/of FAQ pagina.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst met Melo Makers komt tot stand wanneer de consument zijn bestelling op de website van shop.Melo Makers.com heeft geplaatst en de elektronische orderbevestiging heeft ontvangen. Ook kan er via de mail of telefonisch een overeenkomst met Melo Makers tot stand komen.
2. De consument heeft het aanbod langs elektronische of telefonische weg aanvaard, wij bevestigen langs elektronische weg door middel van een orderbevestiging de ontvangst van de bestelling. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ons is bevestigd, kan de consument en kunnen wij de overeenkomst ontbinden. Ontbinden van de overeenkomst kan uitsluitend via de e-mail makers.melo@gmail.com.
3. Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zullen wij daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De consument kan bij de product specificatie, Algemene Voorwaarden of op de FAQ pagina de volgende informatie lezen/vinden:
a. ons bezoekadres waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht, zie artikel 6;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop, zie artikel 9;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij wij deze gegevens al aan de consument hebben verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
6. Melo Makers houdt het recht bestellingen te weigeren of tot een andere oplossing te komen, wanneer;
a. producten op de site overduidelijk verkeerd zijn geprijsd als gevolg van typefouten en dergelijke, zie artikel 8 lid 3.
b. bestelde producten tijdelijk of definitief niet meer leverbaar zijn.
c. de voorraad van producten met een speciale aanbieding is uitgeput.
d. opgegeven contact- en afleveringsgegevens, zoals telefoonnummers, of e-mailadres of afleveradres, niet blijken te kloppen.
7. Indien wij de overeenkomst niet accepteren of een andere oplossing willen aanbieden, komen wij binnen 48 uur met een reactie (uitgezonderd weekend bestellingen), zie artikel 10 lid 8.
8. De administratie van Melo Makers geldt als bewijs van de door de klant aan Melo Makers verstrekte opdrachten, gedane betalingen en verrichte leveringen. Melo Makers erkent dat elektronische communicatie als bewijs dient. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de consument dit eveneens.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. Alle producten, behalve accessoires zie lid 2, kunnen niet retour worden verzonden. Gezien de aard van de producten is het voor de voedselveiligheid en hygiëne niet verantwoord om de producten retour te zenden. Dit komt omdat de producten (vers) voedsel zijn. Indien de consument niet tevreden is met de ontvangen producten of de verkeerde producten heeft ontvangen, zie lid 3 voor verdere acties. Uitsluiting van het retour sturen van producten gebeurd omdat de producten:
a. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
b. snel kunnen bederven of verouderen;
2. Producten die retour kunnen worden verzonden zijn de producten die in de webwinkel onder het kopje Accessoires staan. Deze producten kunnen retour worden verzonden indien de producten niet zijn gebruikt, i.v.m. de hygiëne van de producten.
3. Indien is aangetoond dat de producten niet overeenkomen met de overeenkomst, dient dit aangetoond te worden door de consument met een goede foto van de beschadigde of verkeerde producten. Als dit het geval is zullen wij de desbetreffende producten geheel of gedeeltelijk vervangen door middel van een nieuwe gratis zending of een gehele of gedeeltelijke credit.
4. Als de consument gebruik wil maken van het recht genoemd bij lid 3 dient de klant dit binnen 1 werkdag, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de Melo Makers via de e-mail makers.melo@gmail.com. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van lid 3 dient de consument het zoals bij lid 3 genoemd een duidelijke foto te sturen. Het product kan niet retour worden gestuurd, gezien het aard van de (vers) producten (voedsel). Het is niet voedselveilig om de producten retour te zenden.
5. Indien de klant na afloop van de in lid 3 en 4 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, is de koop een feit.
6. Wij behouden het recht om vergoeding te weigeren van beschadigde producten op basis van de foto’s of geretourneerde producten, wanneer het product aantoonbaar is beschadigd door de consument.
7. Beschadigde producten zullen door de consument zelf moeten worden weggegooid.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een gedeelte of het gehele bedrag terug krijgt, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat dit in overleg is afgesproken, na het ontvangen van de foto’s genoemd in artikel 6 lid 3. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalrekening/methode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalrekening/methode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door ons niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – De prijs
1. Alle prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op betaling in Euro’s. De prijzen genoemd bij de product specificaties zijn exclusief de bezorg/verwerkingskosten. Voor de bezorging van uw bestelling worden bezorg/verwerkingskosten in rekening gebracht. Deze be-zorg/verwerkingskosten worden per land beschreven op de FAQ pagina.
2. Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.
3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van type – en zetfouten. Voor de gevolgen van type – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij type – en zetfouten zijn wij niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie
1. Wij staan ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Voor de accessoires geldt een garantietermijn van 2 jaar. Op alle overige producten, vers & gedroogd zit geen garantietermijn, omdat dit voedsel is.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 1 dag na levering aan ons gemeld te worden via de e-mail makers.melo@gmail.com. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend, zie artikel 6 voor welke producten wel en niet retour kunnen worden verzonden.
4. De garantietermijn komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Wij zijn echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:
• De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
• De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van ons of op de verpakking behandeld zijn;
• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 10 – Levering en uitvoering
1. Melo Makers zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling. Speciale wensen dienen door de consument opgegeven te worden in het bestelscherm bij “Overige informatie”. Hier kan de consument informatie en/of opmerkingen bij de bestelling invullen.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt, bij invullen van de gegevens. De consument staat zelf in voor de juistheid en volledigheid van zijn contract- en afleveringsgegevens.
3. Melo Makers biedt de bestelling na completering aan bij de pakketdienst DHL. De consument krijgt van DHL bericht met een trackcode zodat de bezorging gevolgd kan worden. De consument kan ook via ons een trackcode opvragen. DHL is verantwoordelijk voor de bezorging van de be-stellingen wij zijn dus niet aansprakelijk op een te late levering, indien problemen kan de consument contact opnemen met ons, er kan dan gekeken worden naar een oplossing.
4. Melo Makers is niet verantwoordelijk voor e-mailinstellingen van de consument die e-mails van DHL en Melo Makers als spam aanduidt.
5. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 6 van dit artikel is vermeld, zal Melo Makers geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
6. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
7. In geval van ontbinding conform het lid 5 van dit artikel zal Melo Makers het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
8. Als Melo Makers een gedeelte van een bestelling niet kan leveren, bijvoorbeeld doordat het product nog niet geoogst of aangeleverd is, nemen wij contact op met de consument. De consument kan er in dat geval voor kiezen de bestelling te annuleren, dan wel een levering te krijgen zonder de betreffende producten. De consument kan er ook voor kiezen om deze later gratis in een tweede zending geleverd te krijgen. Bij annuleren van de order zal Melo Makers binnen een week de factuurwaarde aan de consument vergoeden. Dit gebeurt altijd in overleg en alleen in goedkeuring met de consument.
9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Melo Makers tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Melo Makers bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Betaling
1. Betaling moet direct na afronding van de bestelling via website zijn voldaan. Er is een keuze voor betaling via I-Deal, PayPal, Sofort, MisterCash of een bank overboeking. Verwerking van de bestelling begint na ontvangst van de betaling. Zonder betaling versturen wij geen bestellingen.
2. Indien gekozen voor betaling via bank overboeking, direct het desbetreffende bedrag over te maken naar onze bankrekening. Gelieve het bestelnummer te gebruiken als betalingsreferentie. Voor deze betaalmogelijkheid brengen wij €2,95 aan administratie kosten in rekening. De bestelling wordt pas verwerkt zodra wij de betaling hebben ontvangen.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onver-wijld aan ons te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Melo Makers behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 – Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons via makers.melo@gmail.com, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2. De ingediende klachten worden binnen een termijn van 3 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Melo Makers binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een uitvoeriger antwoord kan verwachten.
3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
4. Een klacht schort de verplichtingen van Melo Makers niet op, tenzij Melo Makers schriftelijk anders aangeeft.
5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Melo Makers, zullen wij de geleverde producten kosteloos vervangen of het betreffende bedrag crediteren.

Artikel 13 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Melo Makers en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
3. Wanneer zich een geschil met de consument voordoet, zal Melo Makers zich inzetten om dit in onderling overleg naar redelijkheid en billijkheid op te lossen.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
– Melo Makers is in geen geval aansprakelijk te stellen voor gevolgen die direct of indirect kunnen of zijn ontstaan door publicatie van de op de website en eventuele gelieerde websites weergegeven gegevens, alsook voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de (publicaties op deze) webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. Ook voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen de consument en Melo Makers, kan Melo Makers niet aansprakelijk worden gesteld.
– Deze bepaling geldt niet indien aantoonbaar is dat dit opzet was of aan duidelijke nalatigheid van Melo Makers ligt.
– De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Melo Makers behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Tevens behoudt Melo Makers zich het recht voor om de algemene voorwaarden en de privacyverklaring te wijzigen.

Productbeoordelingen/reviews
– Voor de productbeoordelingen/reviews die consumenten geschreven hebben, geldt dat dit een persoonlijke mening van de betreffende schrijver is, en dat Melo Makers dus niet automatisch achter de inhoud van deze berichten staat en derhalve ook niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan is. Melo Makers behoudt zich het recht voor teksten die niet ter zake doen, kwetsend en/of discriminerend zijn van de website te verwijderen.
– Hoewel Melo Makers alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Melo Makers niet aansprakelijk voor informatie/reviews en/of berichten die door gebruikers op de website worden geplaatst.

Foutieve informatie
– De op de website weergegeven gegevens zijn naar onze beste kennis, eer en geweten verzameld maar kunnen onjuistheden bevatten of onjuist worden gepresenteerd. Mochten er aantoonbaar verschillen tussen de informatie op de website zijn en de ervaring van de consument, stellen wij het, hoewel aan de informatie op de website geen rechten ontleend kunnen worden, zeer op prijs als je ons dat zou willen melden.
– Aan foutieve prijzen en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Het kan voorkomen dat een afbeelding niet bij een product hoort of dat er bij een product een afwijkende, hetzij oude, hetzij nieuwe, verpakking getoond wordt. Ook hiervoor is Melo Makers niet aansprakelijk.

Medische aansprakelijkheid
– Melo Makers is op geen enkele wijze aansprakelijk voor medische problemen die het gevolg kunnen zijn van gebruik van producten in combinatie met medicijnen of allergieën. De consument dient zelf alert te zijn op productinformatie die van belang is voor zijn/haar gezondheid. Sommigen van de door Melo Makers verkochten sauzen zijn extreem heet en dienen zorgvuldig verwerkt/gegeten te worden.

Externe (hyper)links
Eventuele (hyper)links op websites van Melo Makers en sociale media zoals bijvoorbeeld de Facebook pagina kunnen leiden naar websites buiten het domein van Melo Makers. Deze zijn geen eigendom van Melo Makers, maar zijn louter ter (aanvullende) informatie voor de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website/blog/sociale media van Melo Makers. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websi-tes van derden. Daaruit volgt dat elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Melo Makers worden onderhouden wordt afgewezen.

Privacybeleid

De laatste versie van ons privacy beleid staat op onze websites onder ‘Privacy’.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Terms of service

Chiloreo is produced by Melo Makers.
Below are the Melo Makers Terms and Conditions. 

Index:
Article 1 – Definitions
Article 2 – Information Melo Makers
Article 3 – Applicability
Article 4 – The offer
Article 5 – The agreement
Article 6 – Right of withdrawal
Article 7 – Costs in case of withdrawal
Article 8 – The price
Article 9 – Compliance and extra guaranty
Article 10 – Delivery and execution
Article 11 – Payment
Article 12 – Complaints procedure
Article 13 – Disputes
Article 14 – Additional or varying provisions

Article 1 – Definitions
In these terms and conditions, the following terms will have the following definition:
1. Additional agreement: an agreement in which the consumer acquires products, digital content and/or services with respect to a distance agreement and these products are delivered by Melo Makers or a third party on the base of an agreement between this third party and Melo Makers.
2. Reflection period: the time limit within which the Consumer can make use of his right of withdrawal
3. Consumer: a natural person who makes an agreement with us: Melo Makers, on distance. Can be in an electronical condition.
4. Day: calendar day;
5. Digital content: data produced and delivered in digital form;
6. Continuing performance contract: a contract serving to deliver goods, services and/or digital content in a given period;
7. Sustainable data carrier: any means, including email, that allow the consumer or Melo Makers to store information directed to him/her personally in such a manner that makes future consultation and use possible during a period that matches the purpose for which the information is destined and which makes unaltered reproduction of the stored information possible.
8. Durable data carrier: any means that enables the consumer or entrepreneur to store information that is addressed to him personally in a way that makes future consultation and unaltered reproduction of the stored information possible;
9. Right of withdrawal: the consumers option not to proceed with the distance agreement within the cooling-off period;
10. Entrepreneur/Melo Makers: the natural or legal person who offers products and/or services to consumers at a distance;
11. Distance contract: an agreement whereby, within the framework of a system organized by the entrepreneur for distance selling of products and/or services, up to and including the conclusion of the agreement only one or more communication techniques are used at a distance;
12. Technique for distance communication: means that can be used for concluding an agreement, without the consumer and trader being in the same room at the same time.
13. General Terms and Conditions: these general Terms and Conditions of the entrepreneur.

Article 2 – Information Melo Makers
Melo Makers
Televisiestraat 2
2525 KD Den Haag
+31 (0) 6 24275997
makers.melo@gmail.com
Chamber of Commerce number: 81653247
VAT number:  NL862171210B0

Article 3 – Applicability
1. These general terms and conditions apply to any offer from Melo Makers and to any distance contract concluded by Melo Makers and the consumer.
2. Before going into a distance agreement, Melo Makers will make the text of these General terms and conditions available free of charge and as soon as possible. If this is reasonably impossible, Melo Makers shall indicate in what way the general terms and conditions can be inspected and that they will be sent free of charge if so requested before the distant contract is concluded.
3. If the distance contract is concluded electronically, the text of these general terms and conditions, in deviation from the previous section and before the distance contract is concluded, may also be supplied to the consumer electronically in such a way that the consumer can easily store it on a long-term data carrier. If this is reasonably impossible, it will be specified where the general terms and conditions can be viewed electronically and that they will be sent to at the consumer´s request free of charge, either via electronic means or otherwise, before concluding the distance contract, on request of the consumer;
4. In the event that specific product or service condition apply in addition to these general terms and conditions, the second and third paragraphs will apply accordingly, and in the event of contradictory terms and conditions, the consumer may always appeal to the applicable provision that is most favourable to him/her.
5. If one or more provisions in these general terms and conditions at any time in whole or in part are null and void or destroyed, then the agreement and these conditions remain valid and the stipulation in question will be replaced without delay by a provision that the scope of the original approached as much as possible.
6. Situations that are not regulated in these general terms and conditions must be assessed ‘in the spirit’ of these general terms and conditions.
7. Lack of clarity about the explanation or content of one or more provisions of our terms and conditions, should be explained ‘in the spirit’ of these general conditions.

Article 4 – The offer
1. The offer mainly consists of food and beverage products and has a certain shelf life, see product specification and/or FAQ page for this information.
2. The offer is without obligation. We and the consumer are entitled to change and adjust the offer until the order is processed. Offers apply as long as the stock lasts.
3. The offer contains a full and accurate description of the products offered. The description is suitably detailed to enable the consumer to assess the products adequately. We use truthful images, on which the consumer gets a realistic view of the products. Obvious mistakes or obvious errors in the offer do not bind us.
4. All images, specification and information in the offer are indications and can’t be a reason for compensation or dissolution of the agreement.
5. Images of the products are a true reflection of the products offered. We can’t give the guarantee that the displayed colours and sizes exactly match the real colours/sizes of the products.
6. Each offer contains such information that it is clear to the consumer what rights and obligations are attached to the acceptance of the offer. This concerns:
• the price including taxes;
• the costs of shipping;
• the manner in which the agreement will be concluded and which actions are necessary for this;
• whether or not the right of withdrawal applies;
• the method of payment, delivery and implementation of the agreement;
• the deadline for accepting the offer or the period within which we guarantee the price;
• the way in which the consumer, prior to concluding the contract, can check the data provided by him under the contract and repair it if necessary;
• any other languages in which, in addition to English, the agreement can be concluded;
• the way in which the consumer chooses a specific type and/or colour of the article.
– This information can be found by the consumer at the product specifications and our FAQ page.

Article 5 – The agreement
1. The agreement with Melo Makers becomes valid when the consumer has placed his/her order on the website: shop.Melo Makers.com and has received the electronic order confirmation. An agreement with Melo Makers can also be established by email or telephone.
2. If the consumer has accepted the offer by electronic means, we shall promptly confirm receipt of having accepted the offer via electronic means. As long as the receipt of having accepted the offer has not been confirmed, the consumer and we may repudiate the contract. Dissolution of the agreement is only possible via the e-mail makers.melo@gmail.com or by telephone.
3. We take appropriate technical and organizational security measures for the electronic data transfer and ensure a safe web environment. If the consumer pays electronically, we shall observe appropriate security measures.
4. The consumer can read / find the following information in the product specification, general terms and conditions or on the FAQ page:
a. our visiting address where the consumer can go with complaints;
b. the conditions under which and the manner in which the consumer can make use of the right of withdrawal, or a clear statement regarding the exclusion of the right of withdrawal, see article 6;
c. the information about guarantees and existing after-sales service, see Article 9;
d. the information included in article 4 paragraph 3 of these conditions, unless we have already provided this information to the consumer before the execution of the agreement;
5. Each agreement is entered into under the suspensive conditions of sufficient availability of the products in question.
6. Melo Makers keeps the right to refuse orders or to come to a different solution when;
a. products on the site are obviously wrongly priced as a result of typing errors and the like, see article 8 paragraph 3.
b. ordered products are temporarily or permanently no longer available.
c. the stock of products with a special offer is no longer available.
d. specified contact and delivery details, such as telephone numbers, or e-mail address or delivery address, do not turn out to be correct.
7. If we do not accept the agreement or want to offer another solution, the consumer will receive a response within 48 hours (with the exception of weekend orders), see article 10, paragraph 8.
8. The administration of Melo Makers shall serve as proof of the orders given by the customer to Melo Makers, payments made and deliveries made. Melo Makers acknowledges that electronic communication serves as proof. By accepting these conditions, the consumer also accepts this.

Article 6 – Right of withdrawal
1. All products, except accessories written in paragraph 2, cannot be returned. Given the nature of the products, it is not possible because of food safety and hygiene to return the products. This is because the products are (fresh) vegetables/food. If the consumer is not satisfied with the received products or has received the wrong products, see paragraph 3 for further actions. Melo Makers exclude the return of products because the products:
a. cannot be returned due to their nature;
b. quickly spoil/rot or age and will lose the quality;
2. Products that can be returned are the products that are listed in the webshop under the heading accessories. These products can be returned if the products have not been used, related to the hygiene of the products.
3. If the consumer is not satisfied with the received products or has received the wrong products, this must be proven by the consumer with a good photo of the damaged or wrong products. If this is the case, we will replace all or part of the products in question by means of a new free shipment or a full or partial credit.
4. If the consumer wishes to make use of the right mentioned in paragraph 3, the customer must notify Melo Makers by e-mail makers.melo@gmail.com within 1 working day after receiving the order. After the consumer has made it clear that he wishes to make use of paragraph 3, the consumer must send a clear photo as mentioned in paragraph 3. The product cannot be returned, given the nature of the (fresh) products (food). It is not food safe to return the products.
5. If the customer has not made it known that he wishes to make use of his right of withdrawal after the expiry of the terms mentioned in paragraphs 3 and 4, the purchase is a fact.
6. We reserve the right to refuse reimbursement of damaged products on the basis of the photos or returned products, this will only be the case when the product is damaged by the consumer.
7. The consumer has to throw away the damaged products him- or herself.

Article 7 – Costs in case of withdrawal
1. If the consumer exercises his right of withdrawal, the costs for returning the goods are for his account.
2. If the consumer gets a part or the entire amount back, we will refund this amount as soon as possible but no later than 14 days after cancellation. However, this is subject to the condition that this has been agreed in consultation, after receiving the photos mentioned in article 6 paragraph 3. Reimbursement will be made via the same payment account/method used by the consumer unless the consumer expressly authorizes another payment account/method.
3. In the event of damage to the product due to careless handling by the consumer himself, the consumer is liable for any loss of value of the product.
4. The consumer cannot be held responsible for the value reduction of the product if we do not provide all legally required information about the right of withdrawal, this should be done before the conclusion of the purchase agreement.

Article 8 – The price
1. All prices are unless otherwise agreed, based on payment in Euros. The prices mentioned in the product specifications do not include the delivery/processing costs. Delivery/processing costs will be charged for the delivery of your order. These delivery/processing costs are described per country on the FAQ page.
2. All prices are including VAT.
3. All prices are subject to typing and typing errors. No liability is accepted for the consequences of typing and mistakes. In case of typing and typing mistakes, we are not obliged to deliver the product at the wrong price.

Article 9 – Conformity and Warranty
1. We guarantee that the products comply with the agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of soundness and/or usability and the legal provisions and/or government regulations existing on the date of the conclusion of the agreement.
2. A warranty period of 2 years applies to the accessories. There is no warranty on all other products, fresh & dried, because this is food.
3. Any defects or wrongly delivered products must be reported to us within 1 day of delivery by e-mail makers.melo@gmail.com. Return of the products must be in the original packaging and in new condition, see article 6 for which products have the possibility to be returned.
4. The warranty period corresponds to the manufacturer’s warranty period. However, we are never responsible for the ultimate suitability of the products for each individual application by the consumer, nor for any advice regarding the use or application of the products.
5. The guarantee does not apply if:
• The consumer has repaired and/or processed the delivered products himself or has them repaired and/or processed by third parties;
• The delivered products are exposed to abnormal conditions or otherwise carelessly handled or in violation of the instructions given by us or on the packaging;
• The inadequacy wholly or partially is the result of regulations that the government has or will make regarding the nature or the quality of the materials used.

Article 10 – Delivery and accomplishment of delivery
1. Melo Makers will take the greatest possible care when receiving and executing the order. Special requests must be stated by the consumer in the order screen under “Other information”. Here the consumer can fill in the information and/or comments with the order.
2. The place of delivery is the address that the consumer has made known to the company when filling in the details. The consumer is responsible for the accuracy and completeness of his contract and delivery details.
3. Melo Makers offers the order after completion to the DHL parcel service. The consumer receives a message from DHL with a track code so that the delivery can be followed. The consumer can also request a track code via us. DHL is responsible for the delivery of the orders. We are therefore not liable for a late delivery, if problems can contact the consumer, we can look for a solution.
4. Melo Makers is not responsible for e-mail settings of the consumer that e-mails from DHL and Melo Makers as spam.
5. With due observance of the provisions in paragraph 6 of this article, Melo Makers will execute accepted orders expeditiously but no later than 14 days, unless the consumer has agreed to a longer delivery period. If the delivery is delayed, or if an order cannot or only partially be executed, the consumer will receive notice of this no later than 7 days after he has placed the order. In that case, the consumer has the right to terminate the contract without any costs. The consumer is not entitled to compensation.
6. All delivery dates are indicative. The consumer cannot derive any rights from any periods mentioned. Exceeding a term does not entitle the consumer to compensation.
7. In case of dissolution in accordance with paragraph 5 of this article, Melo Makers will refund the amount that the consumer has paid as soon as possible but no later than 14 days after termination.
8. If Melo Makers can’t deliver part of an order, for example, because the product has not yet been harvested or delivered, we will contact the consumer. In that case, the consumer has the choice to cancel the order or to receive a delivery without the products concerned. The consumer can also choose to receive it later in a second shipment for free. In case of cancellation of the order, Melo Makers will reimburse the invoice value to the consumer within a week. This always takes place in consultation and only in approval with the consumer.
9. The risk of damage and/or loss of products rests with Melo Makers until the moment of delivery to the consumer or a pre-designated representative to Melo Makers, unless expressly agreed otherwise.

Article 11 – Payment
1. Payment must be done immediately after completion of the order on the webshop. Payment methods are: I-Deal, PayPal, Sofort, Mister Cash or bank transfer. Processing of the order starts after receipt of the payment. We do not send orders without payment.
2. If chosen for payment via bank transfer, directly transfer the relevant amount to our bank account. Please use the order number as the payment reference. For this payment option, we charge € 2.95 in administration costs. The order will only be processed once we have received the payment.
3. The consumer has the duty to report inaccuracies in the payment details provided or stated immediately to us.
4. In the event of default by the consumer, Melo Makers shall, subject to legal restrictions, be entitled to charge the reasonable costs made known to the consumer beforehand.

Article 12 – Complaints regulation
1. Complaints about the execution of the agreement must be submitted fully and clearly described within 7 days to us via makers.melo@gmail.com, after the consumer has found the defects.
2. The submitted complaints will be answered within a period of 3 days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, Melo Makers will reply within the period of 14 days with a notice of receipt and an indication when the consumer can expect a more detailed answer.
3. If the complaint can’t be resolved by mutual agreement, a dispute arises that is susceptible to the dispute settlement.
4. A complaint does not suspend the obligations of Melo Makers, unless Melo Makers states otherwise in writing.
5. If a complaint is found to be well-founded by Melo Makers, we will replace the delivered products free of charge or credit the amount in question.

Article 13 – Disputes
1. Exclusively Dutch law applies to agreements between Melo Makers and the consumer to which these general terms and conditions apply. Even if the consumer lives abroad.
2. The Vienna Sales Convention does not apply.
3. When a dispute with the consumer occurs, Melo Makers will endeavour to solve this in mutual consultation in reasonableness and fairness.

Article 14 – Additional or different provisions
– Melo Makers can under no circumstances be held liable for consequences that may or have arisen directly or indirectly as a result of the publication of the information displayed on the website and any affiliated websites, as well as for damage that is or threatens to be caused and results from or in any respect. relates to the use of the (publications on this) web page or the inability to consult the web page. Misunderstandings, delays or inadequate delivery of orders and announcements as a result of the use of the internet or any other means of communication between the consumer and Melo Makers can’t be held liable for Melo Makers.
– This provision does not apply if it is demonstrable that this was intended or is the obvious negligence of Melo Makers.
– The information on the site is regularly updated and/or adapted. Melo Makers reserves the right to make any changes with immediate effect and without any notification. Melo Makers also reserves the right to change the general terms and conditions and the privacy statement.

Product ratings/reviews
– For the product reviews that consumers have written, this is a personal opinion of the writer in question, and Melo Makers is not automatically aware of the content of these messages and therefore is not responsible for their content. Melo Makers reserves the right to remove texts that are irrelevant, offensive and/or discriminating from the website.
– Although Melo Makers makes every effort to prevent misuse, Melo Makers is not liable for information/reviews and/or messages posted by users on the website.

Incorrect information
– The information displayed on the website is collected to our best knowledge, honour and conscience but may contain inaccuracies or be presented incorrectly. If there are demonstrable differences between the information on the website and the experience of the consumer, we would appreciate it, even though no information can be derived from the information on the website, if you would like to report it to us.
– No rights can be derived from incorrect prices and images. It is possible that an image does not belong to a product or that a different, either old or new packaging is shown for a product. Melo Makers are also not liable for this.

Medical liability
– Melo Makers is in no way liable for medical problems that may result from the use of products in combination with medicines or allergies. The consumer must be alert to product information that is important for his / her health. Some of the sauces sold by Melo Makers are extremely hot and must be carefully processed/eaten.

External (hyper) links
– Any (hyper) links in our websites and social media such as the Facebook page can lead to websites outside the domain of Melo Makers. These are not owned by Melo Makers, but are only included for (additional) information for the visitor. If these links are activated, they leave the website/blog/social media of Melo Makers. We select the websites referred to as carefully as possible. However, we can’t guarantee the content and functioning of third party websites. It follows that any liability for the content of websites that are not maintained by Melo Makers is rejected.

Privacy policy Melo Makers

The latest version of our privacy policy can be found on our websites under ‘Privacy Policy’.