en
  • nl
  • en
Cart 0

Privacy policy

Privacybeleid Chiloreo                                                            English below

Over ons privacybeleid
Chiloreo wordt geproduceerd door Melo Makers. Wij geven veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de webshops en de daarop ontsloten dienstverlening van Melo Makers. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 15-09-2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Shopify
Onze webshop is ontwikkeld met software van Shopify. Wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Cloud86. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Cloud86 heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Cloud86 heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Cloud86 is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. Cloud86 is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. 

Gmail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

SurveyMonkey
Wij maken voor het versturen van enquêtes gebruik van de diensten van SurveyMonkey. SurveyMonkey zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. De resultaten van de enquête worden anoniem verwerkt en wij zien niet van wie welke ingevulde enquête is. Dit betekend dat alle informatie (namen, e-mailadressen, IP-adressen en aangepaste gegevens van de respondenten) zijn uitgesloten in de enquêteresultaten.

Payment processors

Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

DHL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Exact Software
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact Software. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact Software is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact Software gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Melo Makers op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen door te mailen naar makers.melo@gmail.com .
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen door te mailen naar makers.melo@gmail.com. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen door te mailen naar makers.melo@gmail.com. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken (makers.melo@gmail.com). U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Melo Makers. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons door te mailen naar makers.melo@gmail.com.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze websites. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website. Wij gebruiken deze cookies om uw voorkeuren te onthouden. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die gebruikt worden om u nadat u bent ingelogd te blijven herkennen. Op deze manier hoeft u niet bij ieder bezoek uw wachtwoord opnieuw in te typen. Deze cookies worden daarnaast gebruikt om bijvoorbeeld producten die u via onze webshop in het winkelwagentje heb geplaatst, te onthouden indien u dan de website afsluit en op een later moment onze webshop weer bezoekt. Ook wordt op deze manier uw taalvoorkeur onthouden.

Social media

Wij maken gebruik van sociale mediafunctionaliteit om eenvoudig pagina’s te kunnen delen. Hiervoor wordt functionaliteit van Facebook, Twitter en Pinterest ingezet. Melo Makers heeft geen invloed op de cookies die zij plaatsen.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Melo Makers
Televisiestraat 2
2525 KD Den Haag
Nederland
T: +31 (0) 6 24275997
E: makers.melo@gmail.com 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Chiloreo Privacy Policy

About our privacy policy
Chiloreo is produced by Melo Makers. We care a lot about your privacy. We therefore only process data that we need for (improving) our services and we carefully handle the collected information we have about you and your use of our services. We never make your data available to third parties for commercial purposes. 

This privacy policy applies to the use of the webshops and the services provided by Melo Makers. The starting date for the validity of these conditions is 15-09-2021, with the publication of a new version the validity of all previous versions expires. This privacy policy describes what information we collect about you, where this data is used for and with whom and under what conditions this data can be shared with third parties. We also explain to you how we store your data and how we protect your data against misuse and what rights you have. If you have any questions about our privacy policy, please contact our privacy contact person, you will find the contact details at the end of our privacy policy.

About the data processing
Below you can read how we process your data, where we save it, what security techniques we use and who can see the data.

Webshop software
Shopify
Our webshop is developed with software from Shopify, Cloud86 does our web hosting. Personal data that you make available to us for the benefit of our services will be shared with this party. Cloud86 has access to your data to provide us (technical) support, they will never use your data for any other purpose. However, this party can collect metadata about the use of the services. These are not personal data. RB Creations has taken appropriate technical and organizational measures to prevent loss and unauthorized use of your personal data. RB Creations has a confidentiality obligations based on an agreement. Cloud86 is obliged to take appropriate security measures on the basis of the agreement we have with them. These security measures include the application of SSL encryption and a strong password policy. Backups are regularly made to prevent data loss.

E-mail and mailing lists
MailChimp
We send our e-mail newsletters with MailChimp. MailChimp will never use your name and e-mail address for their own purposes. At every newsletter that is sent automatically via our website/MailChimp you will see the ‘unsubscribe’ link at the bottom. With this ‘unsubscribe’ link you will no longer receive our newsletter. Your personal data is stored securely by MailChimp. MailChimp uses cookies and other internet technologies that make it clear whether e-mails are opened and read. MailChimp reserves the right to use your data for the further improvement of the services and to share information with third parties.

Gmail
We use the services of Gmail for our regular business e-mail traffic. This party has taken appropriate technical and organizational measures to prevent misuse, loss and corruption of your and our data as much as possible. Gmail does not have access to our mailbox and we treat all our e-mail traffic confidentially.

SurveyMonkey
We use the services of SurveyMonkey for sending out surveys. SurveyMonkey will never use your name and email address for its own purposes. This party has taken appropriate technical and organizational measures to prevent misuse, loss and corruption of your and our data as much as possible. The results of the survey are processed anonymously and we do not see who filled in which survey. This means that all information (names, e-mail addresses, IP addresses and custom data of the respondents) are excluded in the survey results.

Payment processors
Mollie
We use the Mollie platform to handle a (part of) the payments in our webshop. Mollie processes your name, address and residence details and your payment details such as your bank account or credit card number. Mollie has taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data. Mollie reserves the right to use your data to further improve the service and to share (anonymised) data with third parties. All the above-mentioned safeguards with regard to the protection of your personal data also apply to the parts of Mollie’s services for which they engage with third parties. Mollie does not store your data for longer than is permitted by the legal terms.

Shipping and logistics
DHL
If you place an order with us, it is our job to have your package delivered to you. We use the services of DHL to carry out the deliveries. It is therefore necessary that we share your name, address and residence details with DHL. DHL only uses this information for the purpose of executing the agreement. In the event that DHL engages subcontractors, DHL also makes your details available to these parties.

Invoicing and accounting
Exact Software
We use the services of Exact Software to keep track of our administration and accounting. We share your name, address and residence details and details regarding your order. This data is used for managing sales invoices. Your personal data is sent and stored protected. Exact Software is obliged to observe secrecy and will treat your data confidentially. Exact Software does not use your personal data for purposes other than those described above.

Purpose of data processing
General purpose of the processing
We only use your data to improve our services. This means that the purpose of the processing is always directly related to the assignment you provide. We do not use your data for (targeted) marketing. If you share information with us and we use this information to contact you at a later date – other than at your request – we will ask you explicitly for this. Your information will not be shared with third parties, other than to comply with accounting and other administrative obligations. These third parties all have a confidentiality obligations based on an agreement between them and us or an oath or legal obligation.

Automatically collected data
Data that is automatically collected by our website is processed with the aim of further improvement of our services. These data (e.g. your IP address, web browser and operating system) are not personal data.

Participation in tax and criminal investigation
In some cases, Melo Makers may be obliged to share your information in connection with government tax or criminal investigations, this is based on legal obligations. In such a case, we are forced to share your data, but we will oppose this within the possibilities that the law offers us.

Retention periods
We keep your information as long as you are our client/customer. This means that we keep your customer profile until you indicate that you no longer want to use our services. If you indicate this to us, we will also consider this as a forget request. On the basis of applicable administrative obligations, we must keep invoices with your (personal) data, so we will keep this data for as long as the applicable term runs. However, employees no longer have access to your client profile and documents that we have produced in connection with your assignment.

Your rights
On the basis of the applicable Dutch and European legislation, you as a data subject have certain rights with regard to the personal data that are processed by or on behalf of us. We explain below which rights these are and how you can invoke these rights. In principle, in order to prevent abuse, we will send transcripts and copies of your data only to your already known e-mail address. In the event that you wish to receive the data at another e-mail address or for example by post, we will ask you to identify yourself. We keep records of completed requests, in the case of a forget request we administer anonymous data. You will receive all transcripts and copies of data in the machine-readable data format that we use within our systems. You have the right to file a complaint with the Dutch Data Protection Authority at any time if you suspect that we are using your personal data in the wrong way.

Right of inspection
You always have the right to inspect the data that we process or have processed that are related to you or that can be traced back to you. You can make a request to that effect by sending an e-mail to makers.melo@gmail.com. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a copy of all data with an overview of the processors who have this data, with the e-mail address known to us, stating the category under which we have stored this data.

Rectification right
You always have the right to change the data that we process or have processed that relates to you. You can make a request to that effect by sending an e-mail to makers.melo@gmail.com. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a confirmation that the details have been changed. We will send this conformation to the e-mail address known to us.

Right to restriction of processing
You always have the right to limit the data that we process or are related to you or that can be traced back to you. You can make a request to that by sending an e-mail to makers.melo@gmail.com. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a confirmation to the e-mail address known to us that the data, until you cancel the restriction, will no longer be processed.

Right of transferability
You always have the right to have the data that we process or have processed and that is related to you or that can be traced back to you, performed by another party. You can submit a request to that effect to our privacy contact person (makers.melo@gmail.com). You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you copies of all information about you that we have processed or that have been processed by us by other processors or third parties on the e-mail address known to us. In all probability, we will no longer be able to continue the service in such a case, because the secure linking of data files can then no longer be guaranteed.

Right of objection and other rights
In some cases you have the right to object to the processing of your personal data by or on behalf of Westlandpeppers. If you object, we will immediately stop the data processing while waiting on the settlement of your objection. If your objection is well-founded, we will make copies of the data that we process or have made available to you and then permanently discontinue the processing. You also have the right not to be subject to automated individual decision making or profiling. We do not process your data in such a way that this right applies. If you have the opinion that this is the case, please contact us by emailing makers.melo@gmail.com.

Cookies
We use cookies on our websites. Cookies are small, simple text files with data that are stored either on your computer’s hard disk or in the session of your browser. Some cookies are indispensable for the proper functioning of our website. We use these cookies to remember your preferences. These are, for example, cookies that are used to keep recognizing you after you have logged in. This way you do not have to type your password again every time you visit. These cookies are also used to remember, for example, products that you have placed in the shopping cart via our webshop if you then close the website and visit our webshop again later. Your language preference will also be remembered in this way.

Social media
We use social media functionality to easily share pages. Functionality of Facebook, Twitter and Pinterest are used for this. Melo Makers does not have any influence on the cookies they place.

Google Analytics
Through our website, cookies are placed from the American company Google as part of the “Analytics” service. We use this service to track and get reports on how visitors use the website. This processor may be obliged to provide access to these data on the basis of applicable laws and regulations. We collect information about your browsing habits and share this information with Google. Google can interpret this information in conjunction with other datasets and thus track your movements on the internet. Google uses this information to provide, among other things, targeted advertisements (AdWords) and other Google services and products.

Cookies from third parties
In the case that software solutions from third parties use cookies, this is stated in this privacy statement.

Changes in the privacy policy
We reserve the right to change our privacy policy at any time. On this page you will always find the most recent version. If the new privacy policy affects the way in which we process already collected data relating to you, we will notify you by e-mail.

Contact details
Melo Makers
Televisiestraat 2
2525 KD Den Haag
Nederland
T: +31 (0) 6 24275997
E: makers.melo@gmail.com